اولین دزدگیر با کی پد لمسی

همراه با قدرتمندترین تراشه

با استفاده از دزدگیر ساترا می توانیم به کمک نرم افزار، پیام کوتاه  یا پیام صوتی کنترل کاملی بر پیرامون ساختمان خود داشته باشیم